Privacy Policy

Eurocars hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Eurocars houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:

 • – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Eurocars zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Uw gegevens worden verzameld door Eurocars en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een identiteit, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder, voor het onderhouden van relaties met u en, indien aan de orde, voor het verwerken van uw bestellingen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers worden door Eurocars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • – Administratieve doeleinde;
 • – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • – Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • – Het behandelen van support vragen;
 • – Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • – Het behandelen van schade en/of onderhoud;
 • – Ter product verbetering.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • – Het overeengekomen contract

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eurocars de volgende persoonsgegevens van u vragen als u uzelf aanmeld als klant: 

 • – Bedrijfsnaam;
 • – Branche;
 • – Tekenbevoegde;
 • – Naam contactpersoon;
 • – Functie;
 • – (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • – (Zakelijk) E-mailadres;
 • – Adres;
 • – KVK nummer;
 • – BTW nummer;
 • – Bestuurdersgegevens (NAW, e-mail, functie)
 • – IBAN gegevens
 • – Tenaamstelling bank
 • – Kopie van rijbewijs van de tekenbevoegde en de bestuurder
 • – SEPA machtigingsformulier

Uw persoonsgegevens worden door Eurocars opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • – Gedurende de looptijd van de overeenkomst en, daarna, alleen in de financiële administratie voor een periode van 12 maanden. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Eurocars verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • – Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • – Mondelinge toestemming, toestemming via website, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Eurocars de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • – Voornaam;
 • – Tussenvoegsel;
 • – Achternaam; 
 • – Telefoonnummer;
 • – E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Eurocars opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • – Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • – Het verzorgen van onze advertising en optimalisatie;
 • – Het verzorgen van diensten die bij ons bedrijf horen, waaronder de haal- en brengservice van auto’s, het repareren van bepaalde schade, de tankpas en/of kilometerregistratie;
 • Verzekeringen van onze auto’s. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Eurocars bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen: 

 • – Alle personen die namens Eurocars van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en/of technische incidenten;
 • – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Cookies

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij enkel een anonieme analytische cookie op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van 1 maand. 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • – Google Analytics (analytische cookie)
 • – Social media, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter (marketing cookie)
 • – Visual Website Optimizer (analytische cookie)
 • – Google Adwords (marketing cookie + analytisch) 
 • – Google Search Console (analytische cookie)
 • – Bing (marketing cookie)

Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Marketing cookies: zoals advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hun anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijken en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van 1 maand. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/internet-slimme-apparaten/cookies

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: privacy@eurocars.nl. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik, als ook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die pers(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. 

Contactgegevens